CERERE PENTRU SOLICITARE DE LOCUINȚĂ DIN FONDUL DE STAT

Acte necesare pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat

1. Cerere;

2. Buletine de identitate (sot+ sotie);

3. Certificate de casatorie (dupa caz) sau sentinţă divort (dupa caz);

4. Certificate nastere copii (dupa caz);

5. Buletine de identitate copii (dupa caz);

6. Declaratii pe propria răspundere (conform modelului anexat) ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotului/sotiei si ale celorlati membri majori ai familiei acestuia că:

-nu deţin sau nu au deţinut in proprietate o locuinta;

-nu au dobandit sau înstrăinat locuinţa dupa 01.01.1990;

-nu au beneficiat de credite pt. execuţia unei locuinţe;

-nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe pentru tineri, destinată închirierii;

-nu sunt coproprietari ai unei locuinte proprietate personala;

-care este suma veniturilor ocazionale realizate;

7. Adeverinta de la locul de munca cu venitul net;

8. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă suprafaţa locuibilă pe membru de familie;

9. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere şi copii după actele de identitate ale acestora (dupa caz);

10. Certificat medical pt. solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreţinere, care necesita însoţitor sau o cameră în plus (eliberată de medicul specialist si vizată de directorul instituţiei de unde a fost eliberata) (dupa caz);

11. În cazul în care persoana face parte din urmatoarele categorii va depune acte in dovedire:

• repatriati - adeverinţă repatriere ( eliberata de Ministerul de Externe)

• apatrizi- adeverinţă si Monitorul in care a fost publicat acest fapt

• evacuate din imobilele nationalizate redobandite de proprietar sau chiriasi in acestea- sentinte de evacuare definitive si irevocabile si procesul verbal de evacuare emis de executorul judecatoresc sau actul prin care chiriasul a fost instiintat ca imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar

• tineri institutionalizati- adeverinţă de la institutia de unde provin .

• persoane din imobile cu structuri de rezistenţă afectate sau imobile afectate de calamitati naturale - expertiza tehnica efectuata de un expert tehnic autorizat sau proces verbal de constatare emis de Inspectoratul de Stat in Constructii

• persoane care au inceput procedura de adoptie sau au adoptat copii din casele de ocrotire sociala-sentinta de adoptie sau alte acte doveditoare

ORICE LIPSĂ/NECONFORMITATE ÎNTRE ACTELE ENUMERATE MAI SUS ŞI CELE DEPUSE DE SOLICITANT, VOR ATRAGE DEPUNCTAREA /RESPINGEREA DOSARULUI, DUPA CAZ;

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.