CERERE PENTRU REPARTIZARE LOCUINTA ANL DESTINATA INCHIRIERII

Acte necesare pentru repartizarea locuinţelor ANL destinate închirierii:

1. Cerere;

2. Carti de identitate (sot+ sotie);

3. Certificate de căsătorie (dupa caz) sau sentinţa de divorţ (dupa caz);

4. Certificate naştere copii (dupa caz);

5. Carti de identitate copii (dupa caz);

6. Declaraţii pe propria răspundere (conform modelului anexat) ale titularului cererii de locuinţă şi ale celorlaţi membri ai familiei acestuia (soţ/soţie şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia) că:

- nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă;

- nu au dobândit sau înstrăinat locuinţa dupa 01.01.1990;

- nu au beneficiat de credite pt. execuţia unei locuinţe;

- nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe pentru tineri destinată închirierii;

- nu sunt coproprietari ai unei locuinţe proprietate personală;

7. Adeverinţă de la locul de munca cu venitul NET obţinut şi în care să fie menţionată denumirea şi adresa locului de muncă.

8. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă suprafaţa locuibilă pe membru de familie, acte doveditoare din care sa rezulte unde locuieste efectiv, respectiv copie după contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere (sau de comodat) si un act din care să rezulte suprafaţa locuibilă deţinută cu chirie sau suprafaţa locuibilă a apartamentului unde locuieşte;

9. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere si copii după actele de identitate ale acestora (dupa caz);

10. Certificat medical pt. solicitant, dupa caz, (conform Anexei 2 OG 40/1999) sau alt membru al familiei aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o camera în plus (eliberata de medicul specialist si vizată de directorul instituţiei de unde a fost eliberata) (dupa caz);

11. Ultimul act de studiu (indiferent de nivelul de pregatire) pentru sot şi soţie;

12. În cazul în care persoana face parte din urmatoarele categorii va depune acte in dovedire:

• repatriati - adeverinţă repatriere (eliberata de Ministerul de Externe)

• apatrizi- adeverinţă si Monitorul in care a fost publicat acest fapt

• evacuate din imobilele nationalizate redobandite de proprietar sau chiriasi in acestea- sentinte de evacuare definitive si irevocabile si procesul verbal de evacuare emis de executorul judecatoresc sau actul prin care chiriasul a fost instiintat ca imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar

• tineri instituţionalizaţi- adeverinţă de la institutia de unde provin .

• persoane din imobile cu structuri de rezistenţa afectate sau imobile afectate de calamitati naturale - expertiza tehnica efectuata de un expert tehnic autorizat sau proces verbal de constatare emis de Inspectoratul de Stat in Constructii

• persoane care au inceput procedura de adoptie sau au adoptat copii din casele de ocrotire sociala-sentinta de adoptie sau alte acte doveditoare

NOTA : Pot beneficia de locuinte: persoanele cu varsta de pana la 35 de ani si doar persoanele care îşi desfaşoară activitatea in municipiul Satu Mare, care nu detin in proprietate o alta locuinţă în municipiul Satu Mare si nu au dobandit sau înstrăinat locuinţa dupa 01.01.1990.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

ORICE LIPSA/NECONFORMITATE ÎNTRE ACTELE ENUMERATE MAI SUS SI CELE DEPUSE DE SOLICITANT, VOR ATRAGE DEPUNCTAREA/RESPINGEREA DOSARULUI, DUPA CAZ;

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.